Predsjednik parlamentarne komisije za ljudska prava Lazar Prodanović oglasio se povodom 21.marta koji se obilježava kao dan borbe protiv rasne diskriminacije.

Ovog 21. marta navršiće se tačno 55 godina od kada su Ujedinjene nacije ovaj datum ustanovile kao Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije, u znak sjećanja na ubistvo 69 demonstranata koji su u Južnoj Africi protestovali protiv rasističkog zakonodavstva.

186570916

Prema Međunarodnoj konvenciji o uklanjanju rasne diskriminacije iz 1965. godine, kojoj se pridružila i Bosna i Hercegovina, rasna diskriminacija predstavlja svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva koji se zasnivaju na
rasi, boji kože, nacionalnom ili etničkom porijeklu, a koji imaju za svrhu ili cilj da naruše ili kompromituju priznavanje, uživanje ili vršenje, pod istim uslovima, prava čovjeka i osnovnih sloboda na političkom, privrednom, društvenom i kulturnom planu
ili svakom drugom području javnog života.

Zabrana rasne, vjerske i polne diskriminacije direktno je propisana i Ustavom BiH, kao i odgovarajućim zakonima, posebno Zakonom o zabrani diskriminacije u BiH, koji je usvojen 2009. godine i izmijenjen i dopunjen 2016. godine, a kojim je
uspostavljen jedinstveni pravni mehanizam za sprečavanje diskriminacije, koji sadrži sveobuhvatne antidiskriminacione norme i predstavlja opšti okvir za zaštitu ljudskih prava.

Bosna i Hercegovina, dakle, ima uređen pravni okvir i uspostavljene pravne mehanizme za borbu protiv rasne diskriminacije, društvenog zla koje i dalje predstavlja globalni problem s kojim se suočavaju brojne demokratski uređene države na planeti. Kao predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, snažno apelujem na sve institucije vlasti u BiH da taj okvir i te mehanizme koriste u svim slučajevima
rasne, vjerske i polne diskriminacije. U vremenu kada se BiH, kao i cijeli svijet, suočava sa ogromnim izazovima, kakve
nesumnjivo predstavljaju migracije, terorizam i pandemija virusa korona, rasna diskriminacija često se javlja kao najlošiji mogući prateći problem. Duboko svjestan

te činjenice, smatram da borba protiv pomenutih globalnih izazova ni ovdje, ni drugdje u svijetu, ne smije biti izgovor za diskriminaciju po bilo kom osnovu. Naprotiv, u ovom vremenu posebno je značajno da pokažemo međusobno
poštovanje, razumijevanje i toleranciju, kako prema najosjetljivijim društvenim grupama tako i prema svakom drugom i drugačijem čovjeku u Bosni i Hercegovini.