“Pandemija uzrokovana koronavirusom je izuzetno pogoršala socijalnu situaciju u BiH, a najugroženije su osobe sa invaliditetom i druge marginalizovane grupe, a posebno im je otežan pristup zdravstvenim uslugama. Došlo je i do porasta opšteg siromaštva”, jedan je od zaključaka danas održane šeste Konvencije Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” koja broji 119 članica – predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora kao i pojedinaca u BiH.

Zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 Konvencija je organizovana kao kombinovani događaj tako što je dio učesnika prisustvovao ovom događaju online, a dio učesnika u hotelu “Holiday” u Sarajevu.

Zaključeno je da će se od predstavnika vlasti “zahtijevati da organizacije marginalizovanih grupa budu uključene u proces implementacije 14 prioriteta, a posebno 13. prioriteta koji se tiče poboljšanja položaja ugroženih kategorija, a koje je u Mišljenju i svom Analitičkom dodatku u maju 2019. godine pred BiH postavila Evropska komisija u kontekstu pristupanja EU”.


Žarko Papić direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i moderator Konvencije, naveo je primjer “da je osobama sa invaliditeom potrebno da izdvoje preko 10 posto svojih mjesečnih primanja- invalidnina ako žele se pridržavaju epidemiloških mjera, kupuju maske, dezinfekciona sredstva i vitamine”. Podsjetio je da mjesečna invalidnina za 100 -postotnog civilnog invalida iznosi prosječno oko 400 KM.
“Važno je razviti mjere podrške za osobe sa invaliditetom, inače će pandemija kovid -19 imati najteže socijalne posljedice po marginalizovane grupe”, navodi se u zaključcima Konvencije.

Takođe, članice Koalicije “KOMA” zahtijevaju da se oforme programi zapošljavanja marginalizovanih grupa te da se izrade zakoni i programi razvoja socijalnog preduzetništva.

“Hitne mjere finansijske podrške za osobe koje žive na margini društva moraju biti prioritet kao i omogućavanje zaposlenja ovim kategorijama putem socijalnog poduzetništva”, istakla je Ranka Ninković- Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH).

Tokom Konvencije premijerno je emitovan video o ulozi marginalizovanih grupa u BiH u procesu pristupanja EU “Glas do daske!”

Takođe, tokom Konvencije je predstavljen i Toolkit webinar – interaktivni alat za razumijevanje procesa kreiranja zagovaračke kampanje, a predstavljene su i video grafike za promociju Akcionog plana za implementaciju ciljeva Deklaracije marginalizovanih grupa u BiH.

Održavanje Konvencije je jedna od aktivnosti koju FSU u BiH provodi u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno zagovaranje uloge marginalizovanih grupa u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH.